بیماریهای رحم و تخمدان

بیماریهای رحم و تخمدان

بیماریهای رحم و تخمدان اساس کار عوامل بیماری زایی که تا کنون توسط انسان کشف شده است اثر گذاری بر روی بخش خاصی از بدن می باشد . به عنوان مثال یک ویروس با تضعیف سیستم دفاعی و خلل در انجام وظیفه گلبول های سفید انسان را به سوی بیماری یا حتی مرگ می کشد و دیگری با کار بر روی سیستم عصبی ، نوعی از آن ها در سیستم گوارشی گسترش می یابد و نمونه ای دیگر با ایجاد سردرد . عامل هرچه که باشد ، به خوبی می دانیم که که این ویروس برای ضربه زدن به چه بخشی از بدن وارد عمل شده است .با توجه به همین مقدمه ، رحم و تخمدان نیز به عنوان اعضای حساس سامانه تولید مثل بانوان ، همواره با امراض شناخته شده ای دست و پنجه نرم می کند ، لذا به معرفی بیماریهای رحم و تخمدان خواهیم پرداخت . 

می دانیم که رحم قسمتی مابین مثا