بیمه های طرف قرارداد بیمارستان جم

 

 

لیست بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان جم

 1. بیمه مجلس شورای اسلامی
 2. بیمه کتابخانه مجلس
 3. بیمه کوثر
 4. بیمه شهرداری
 5. بیمه توانیر
 6. بیمه صنایع هوایی
 7. بیمه بانک نجارت
 8. بیمه بازنشستگان شرکت نفت
 9. بیمه سازمان گسترش و نوسازی
 10. یمه بانک کشاورزی
 11. بیمه کمک رسان(پاسارگاد،ملت،سرمد،نوین،تعاون ،دی،سامان)
 12. بیمه ما(چکاپ)
 13. بیمه فولاد ایران
 14. بیمه نوین
 15. بیمه رازی
 16. بیمه معلم
 17. بیمه بانک توسعه و صادرات
 18. بیمه بانک صنعت و معدن
 19. بیمه بانک مرکزی
 20. بیمه بانک سپه
 21. بیمه بانک مسکن
 22. بیمه بانک رفاه کارگران
 23. بیمه بانک صادرات
 24. بیمه بانک ملت
 25. بیمه میهن
 26. بیمه سرمایه گذاری کیش
 27. بیمه کارآفرین
 28. بیمه هواپیمایی هما
 29. بیمه آرمان
 30. بیمه مرکز پژوهش شورای اسلامی
 31. بیمه آسیا
 32. بیمه البرز