بیمه های طرف قرارداد بیمارستان پاسارگارد

لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان پاسارگارد

 1. بیمه ارتش
 2. بیمه ایران
 3. یمه آتیه سازان
 4. بیمه البرز
 5. بیمه آسیا
 6. بیمه شهرداری
 7. بیمه هواپیمایی هما
 8. بیمه هواپیمایی صنایع دفاع
 9. بیمه کمک رسان
 10. بیمه پارسیان 
 11. بیمه دانا
 12. یمه سینا
 13. بیمه معلم 
 14. بیمه رازی
 15. بیمه بانک ملت
 16. بیمه بانک کشاورزی
 17. بیمه بانک سپه
 18. بیمه بانک رفاه کارگران
 19. بیمه بانک مرکزی
 20. بیمه بانک صادرات
 21. بیمه میهن
 22. بیمه بانک مسکن
 23. بیمه سامان
 24. بیمه کوثر
 25. بیمه آرمان
 26. بیمه ما
 27. بیمه ملت
 28. بیمه بانک تجارت
 29. بیمه کارآفرین