نکات قبل از ازدواج

بعضی از خانواده ها به اشتباه تصور میکنند که دختران آنها قبل از ازدواج بعلت نداشتن رابطه جنسی از هرگونه عارضه زنانه مصون خواهند بود
این تصور غلط است بسیاری از کیست ها و توده ها نخست و همچنین اختلال های هورمونی قبل از ازدواج ایجاد میشوند.