پزشک خانواده

هر خانواده ای نیازمند به یک پزشک مورد اعتماد و یا به عبارت دیگر یک پزشک خانواده است.

که میتواند در مورد حکم مسائل پزشکی خانواده با ایشان مشورت کنند و راهنمایی بگیرد

پزشک زنان شما میتواند پزشک مورد اعتماد فامیل شما و یا پزشک خانواده شما هم باشد.