پزشک زایمان

پزشک زایمان

به پزشک زایمان شما میتواند پزشک مشاور شما در کلیه امور پزشکی خانواده شما باشد.
تیم پزشکی همکار شامل اساتید بزرگ در رشته های مختلف پزشکی است.