پزشک زنان خانواده

توصیه میشود نزد پزشک زنان خانواده خود برای دختران خود پرونده ای باز کنید
و حداقل از حوالی بلوغ سالانه یکبار جهت معاینه و آزمایشات ضروری به طبیب مربوطه مراجعه فرمایید
پیشگیری مقدم بر درمان است