پزشک معالج

از طرف سازمان بهداشت جهانی کنترل های روتین دستگاه های مختلف بدن به نحوی توصیه شده است
که اگر بلافاصله بعد از آخرین کنزل سلول بد خیمی ایجاد شود نا کنترل بعدی کار از کار نگذشته باشد . بیماری قابل درمان باشد
به توصیه های پزشک معالج خود در مورد معالجات روتین توجه کنید